EGZAMIN KLUCZEM DO PRZYSZŁOŚCI                                                                                                                  
_______________________________________________________________________________________________
 

Dwunastoosobowa grupa cukierników z województwa śląskiego została wzorcowo przygotowana do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w ramach projektu „Egzamin kluczem do przyszłości”

Zdobycie tytułu czeladnika i mistrza pierwszym krokiem do kariery zawodowej.

 

O projekcie

    Celem projektu jest między innymi podniesienie kompetencji zawodowych osób dorosłych z nabytymi umiejętnościami zawodowymi, które chcą formalnie potwierdzić kwalifikacje poprzez egzamin zewnętrzny na tytuł zawodowy odpowiadający kwalifikacjom czeladnika lub tytuł mistrza oraz upowszechnienie informacji o korzyściach płynących z uczestnictwa w kształceniu ustawicznym. Okres realizacji Projektu: 01.04.2010r. – 31.03.2012r.
     Beneficjentami projektu są osoby w wieku 25-64 lat lub osoby nie uczące się w wieku
18-24 lat; zamieszkałe i/lub pracujące na terenie województwa śląskiego. Uczestnikami projektu mogą być osoby pracujące zawodowo lub bezrobotne, chcące potwierdzić swe umiejętności zawodowe poprzez egzamin kwalifikacyjny oraz spełniające wymogi Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2006r., Nr 31, poz. 216) i Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września w sprawie egzaminów eksternistycznych (Dz.U. z 2007r., Nr 179, poz. 1273).

 

                                                                        źródło wideo: Jaworznicki Portal Społecznościowy

Cykl szkoleń

     W ramach Projektu przeprowadzane są szkolenia mające na celu zapoznanie Uczestników Projektu z formułą egzaminów z elementami merytorycznego przygotowania do tych egzaminów (usystematyzowanie wiedzy; zapoznanie z procedurą, wymaganiami i kryteriami oceniania; przybliżenie zakresu tematycznego egzaminów; itp.). Szkolenia pomogą w zdobyciu formalnego potwierdzenia kwalifikacji ogólnych lub zawodowych w dwóch kategoriach: dla egzaminów eksternistycznych dla osób, które chcą uzyskać wykształcenie średnie oraz dla egzaminów kwalifikacyjnych na tytuł zawodowy lub mistrza dla osób, które chcą potwierdzić swe umiejętności zawodowe
     Wszystkie koszty związane z uczestnictwa w szkoleniach są w pełni pokrywane z grantów pozyskanych w ramach projektu. Uczestnicy nie ponoszą żadnych nakładów dzięki czemu oferta szkoleniowa jest dostępna dla wszystkich środowisk zainteresowanych zdobyciem dokumentów potwierdzających kwalifikacje.
Dla kandydatów do egzaminów w zawodzie cukiernik zajęcia teoretyczne przeprowadzone zostały w dniach 08. – 22.02.2012. Podczas cyklu wykładów i ćwiczeń prowadzonych przez fachowców z określonych dziedzin, kursanci zapoznani ze standardami wymagań egzaminacyjnych oraz szczegółowymi zagadnieniami wchodzącymi w skład bloków programowych: podstawy nauczania, bezpieczeństwo i higiena pracy, zasady przeciwpożarowe, ochrona środowiska, blok księgowo prawny oraz blok zajęć z zakresu techniki i technologii cukierniczej.
     Kandydaci na czeladników i mistrzów szkolili się w doskonale przygotowanym ośrodku szkoleniowym Centrum Edukacji Zawodowej CARGO w Jaworznie.


Okiem obserwatora

    Miałem okazję pracować w ramach projektu prowadząc cykl szkoleń teoretycznych jednego z bloków tematycznych. Poczynione obserwacje skłaniają do podzielenia się kilkoma spostrzeżeniami.
     Głównym atutem tego typu działań jest powszechna dostępność, dzięki czemu kształcić się mogą osoby, których w normalnym (odpłatnym) systemie po prostu nie stać na poddanie się egzaminowi potwierdzającemu posiadane (często ponad przeciętne) kwalifikacje zawodowe. Projekt ten jest przykładem dobrych praktyk zapobiegających wykluczeniu społecznemu.
     Uczestnictwo w szkoleniach i poddanie się egzaminowi jest dobrowolne i nie wiąże się z przymusem w przeciwieństwie do egzaminów kończących szkołę zawodową, gdzie wywierana jest presja środowisk szkolnych i rzemieślniczych (zdobycie dyplomu przez ucznia wpływa na ranking szkoły i warunkuje uzyskanie refundacji praktyk). W takiej sytuacji wśród beneficjentów projektu znajdują się wyłącznie osoby ambitne - prawdziwie zainteresowane rozwojem zawodowym i formalnym potwierdzeniem swej fachowości.
     Zadziwia natomiast fakt że w grupie kursantów znalazły się wyłącznie kandydatki na czeladniczki i mistrzynie cukierniczej sztuki... może to przypadek, a może zawód cukiernika czeka rychła feminizacja??


Egzaminy czeladnicze i mistrzowskie

     Już wkrótce zorganizowana zostanie sesja egzaminacyjna, podczas które uczestnicy projektu poddani zostaną weryfikacji swej wiedzy i umiejętności podczas egzaminów czeladniczych i mistrzowskich. Organizacja egzaminów obarczona została Izba Rzemieślnicza w Rybniku. Uczestniczki szkolenia czeka teraz część teoretyczna egzaminu, na która składa się zarówno test teoretyczny jak i egzamin ustny. Ponadto zweryfikowane zostaną umiejętności zawodowe podczas egzaminu praktycznego w wytypowanych zakładach rybnickich rzemieślników.
      Trzymamy kciuki za powodzenie i życzymy dalszych sukcesów zawodowych.

                                                                                                                                                                            Szymon Konkol

egzamin czeladniczy - informator IRR

egzamin mistrzowski - informator IRR
Projekt „Egzamin kluczem do przyszłości” (nr projektu WND-POKL.09.03.00-24-085/09) realizowany jest pod nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach przez OSWIATA Spółkę z o.o, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”; Działanie 9.3 „Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych”.

 

 

stat4u