wyposażenie techniczne

 

wyposażenie magazynów mąki

 


W magazynach surowców sypkich odbywa się przechowywanie – składowanie towarów o konsystencji sypkiej; takich jak mąka, cukier z jednoczesnym zabezpieczeniem ich jakości.

Aby w czasie przechowywania mogła być zabezpieczona jakość towarów, muszą być spełnione podstawowe warunki racjonalnego składowania. Do warunków tych należy: utrzymanie w pomieszczeniach magazynowych odpowiedniej temperatury i wilgotności, przestrzeganie okresu (czasu) przechowywania, odpowiednie rozmieszczenie towarów, ochrona przed światłem słonecznym, uniemożliwienie rozwoju drobnoustrojów oraz innych szkodników.

W specjalnych magazynach surowców sypkich można utrzymać warunki najbardziej odpowiednie dla przechowywanej grupy towarów o podobnych właściwościach np. artykułów spożywczych natomiast w magazynach typu uniwersalnego powinny być stosowane przeciętne warunki odpowiadające właściwością większości przechowywanych artykułów.MAGAZYNOWANIE MĄKI – SILOSYZakłady piekarsko- ciastkarskie muszą mieć kilkunastodniowy zapas mąki do produkcji. W zakładach małych- rzemieślniczych, mąkę magazynuje się w workach ułożonych w stosy. Obecnie zakłady przemysłowe wyposażone są w silosy magazynowe czyli duże zbiorniki w których magazynuje się mąkę luzem. Magazynowanie mąki w silosach likwiduje wiele czynności magazynowych takich jak przewożenie mąki, warzenie i liczenie worków, układanie stosów, przekazywanie mąki do produkcji. Ponadto system silosowy umożliwia lepsze wykorzystanie przestrzeni magazynowej i ograniczenie jej powierzchni.
SilosowniaSilosy buduje się z żelbetu lub blachy stalowej. Pojemność silosów wynosi od 20 – 250 ton. Dla krajowych cukierni o wydajności 25 ton na 16 godzin buduje się silosy o pojemności 30 ton. Najkorzystniejsze pod względem wykorzystania przestrzeni magazynowej są silosy o przekroju kwadratowym lub prostokątnym. Wymiary przekrojów silosów kwadratowych wynoszą 3 · 3 metry natomiast silosów prostokątnych 3 · 2 lub 3 · 2.5 metra.

Na ogół unika się budowania silosów okrągłych o wysokości większej niż 15 metrów. Zawieszanie się mąki w silosach przeciwdziała w dużym stopniu gładkości ścian co uzyskuje się przez ich dokładne wyszlifowanie lub pokrycie za pomocą specjalnych lakierów silikonowych nieszkodliwych dla zdrowia. Zawieszeniu się mąki w silosie przeciwdziałają proste urządzenia umocowane w dolnej części silosu zwane ostrogą. Przeciwdziała ona nadmiernemu zagęszczeniu mąki z dolnej części silosu za pomocą tzw. wybieraków ślimakowych.

Do magazynowania w silosach nie nadaje się mąka o wilgotności powyżej 15,5% oraz o temperaturze powyżej 16˚C. W skutek ciężaru mąki jej dolne warstwy łatwo ulegają zbryleniu i zagrzaniu. Mąka zagrzana i zbrylona łatwo ulega pleśnieniu i po kilku dniach silos może ulec zakleszczeniu.

Obsługiwanie silosów odbywa się za pomocą specjalnej tablicy sterowniczej i polega na przyjmowaniu mąki do silosów.

a. silosy płócienne

Silosy płócienne z materiału Trevira o wysokim stopniu wytrzymałości. Przeznaczone dla wszystkich typów spożywczych surowców sypkich. Wykonywane w różnych modelach standard lub w określonych przypadkach dostosowane wymiarowo do istniejących warunków lokalowych. Pojemność od 2-40 ton.

b. silosy stalowe z systemem napowietrzania

Silosy stalowe z systemem napowietrzania-masywne o doskonałej gładzi wewnętrznej gwarantującej optymalny rozładunek silosu. Konstrukcja modułowa umożliwia dopasowanie silosu do istniejących warunków lokalnych. Napowietrzanie poprawia wyznaczanym stopniu jakość magazynowanej mąki.PRZENOŚNIKI ŚLIMAKOWEDo mechanicznych przenośników mąki luzem zalicza się przenośniki ślimakowe i łańcuchowe, spiralne, wstrząsowe i wibracyjne.

W naszych cukierniach powszechnie stosowane są przenośniki ślimakowe.

Elementem roboczym przenośnika ślimakowego jest spiralnie zwinięta taśma stalowa (ślimak) przymocowana do wału obracającego się w korycie. Ślimak powinien być tak zamocowany, aby jego zwoje nie dotykały dna i ścianek koryta.

Warunek ten będzie spełniony, jeśli promień zagięcia dna będzie większy o 8÷15 mm od promienia zwoju ślimaka.

Kształt i skok ślimaka są zróżnicowane w zależności od przemieszczenia i pochylenia trasy. W czasie transportu mąki następuje jej mieszenie.

Wadą przenośników ślimakowych jest stosunkowo szybkie zużywanie się zwojów, koryta i łożysk w skutek tarcia które jednocześnie pochłania znaczną część energii napędowej.

Obsługa przenośników ślimakowych polega na kontrolowaniu stopnia zapełnienia ślimaka i smarowania łożysk.
PRZENOŚNIKI ZGARNIAKOWEW przenośniku tym zwanym też redlerem mąka jest przesuwana w rynnie przez zgarniacze zamocowane na łańcuchu, którego prędkość wynosi 0,10÷0,40m/s.

Stosuje się redlery o różnych kształtach, od poziomych przez pochyłe do pionowych; ich przepustowość wynosi od kilku do 300 t/h.

Dla właściwej eksploatacji redlerów niezbędny jest należyty naciąg łańcuchów i konserwowanie mechanizmów, głównie smarowanie łożysk.PODNOŚNIKI CZERPAKOWEPodnośniki czerpakowe służą do pionowego (mechanicznego) transportu mąki luzem. Podnoszenie mąki jest zadaniem kubełków (czerpaków) osadzonych na taśmie napiętej na dwóch kołach cięgnowych. Mąka podana do wlotu czerpakami zamocowanymi na pasie jest podnoszona do góry, gdzie w skutek siły ośrodkowej trafia do wylotu.

Konserwacja podnośników polega na utrzymywaniu właściwego naciągu taśmy, kontrolowaniu umocowania kubełków do taśmy i smarowaniu łożysk.SKŁADOWANIE MĄKI W WORKACH


Mąkę dostarcza się w workach, głównie tkaninowych (z juty), oraz papierowych wielowarstwowych, o pojemności 45 i 50 kilogramów. Małe cukiernie mają zazwyczaj jeden magazyn, z którego pobiera się mąkę do produkcji. W dużych cukierniach jest magazyn główny i produkcyjny, co ułatwia rozliczenie ilości mąki między magazynem a produkcją.

Magazyn mączny powinien być suchy, czysty, jasny, wolny od obcych zapachów.

Jego podłogi powinny być betonowe lub asfaltowe, bez nierówności, szpar i pęknięć. Ściany magazynu powinny być bielone wapnem co najmniej raz w roku, a do wysokości 2 metrów malowane białą farbą olejną. Ponadto stosuje się specjalne tynki i pokrycia ścian o właściwościach grzybo i bakteriobójczych.

Magazyn powinien być wyposażony w urządzenia przewietrzające, a jego okna zabezpieczone gęstymi siatkami, chroniącymi przed wtargnięciem szkodników.

Worki z mąką stawia się na drewnianych podstawach zwanych paletami, i układa się je w stosy. Przy krótkim składowaniu mąki zaleca się układanie worków w trójki, natomiast przy długim celowe jest ułożenie typu obmurówka i studnia (zapewniające dopływ powietrza do wnętrza stosu)

Bezpośrednie stawianie worków na podłodze sprzyja przenikaniu wilgoci i jest niehigieniczne i niedozwolone.

Worków z mąką nie wolno również opierać o ściany. Mąkę wilgotną i zagrzaną zaleca się układać w piątki (z zachowaniem odległości między nimi), trójki lub studnie.

Liczba warstw worków zależy od wilgotności mąki i pory roku (temperatury). W ciepłej porze roku (temperatura powyżej 10˚C ) zaleca się układanie stosów z 10 worków (wilgotność mąki do 14%) i 8 worków (wilgotność powyżej 14%), w chłodnej porze (temperatura 0÷10˚C) stosy mogą składać się odpowiednio z 12 i 10 worków mąki, w zimnej porze (temperatura poniżej 0˚C) stosy można układać odpowiednio z 14 i 12 worków. Układanie worków z mąką stosy liczące więcej niż 6 warstw powinno ze względów bhp następować przy użyciu urządzeń mechanicznych.

Sposób układania worków zależy od rozmieszczenia słupów, odstępów między workami.

Zaleca się rozmieszczenie mąki w magazynie według gatunków i cech technologicznych.

Bardzo ważne jest, aby mąka pobierana do przerobu wykazywała wyrównaną jakość. Wyposażenie magazynu mąki z workami jest uwarunkowane jego położeniem w stosunku do rampy i ciastowni.ZEŚLIZGI DO WORKÓW Z MĄKĄZeślizgi służą do transportowania worków z mąką z kondygnacji wyższych na niższe. Wykonuje się je ze zwykłej blachy grubości 2 mm. Mają podwyższone obrzeża w celu zabezpieczenia worków przed wypadaniem.PODNOŚNIKI DO WORKÓW Z MĄKĄDo pionowego transportu worków z mąką na wyższe kondygnacje używa się podnośnika workowego. Składa się on z głowicy, łańcucha nośnego, rynny transportowej, rynny spadowej i napędu. Rynna transportowa jest połączona za pomocą śrub z głowicą oraz stopą i jest nachylona do poziomu pod kątem 82˚.

Podnoszenie worków jest zadaniem łańcuchów nośnych z poprzecznymi szczeblami, na których opierają się transportowane worki.

Załadowanie i wyładowanie worków z mąką następuje w czasie ruchu podnośnika.

Worki z mąką podnosi się do podnośnika wózkiem i opiera dnem o szczebel, bokiem zaś o rynnę transportową. Worki podniesione w górę są odbierane ręcznie lub kierowane do rynny transportowej.

Podczas eksploatacji podnośników workowych należy zwracać uwagę na odpowiedni naciąg łańcuchów; nie powinny one zbytnio przeciążać łożysk tocznych ani mieć zbyt dużych luzów, aby nie spowodować uszkodzenia.


PRZENOŚNIKI TAŚMOWE WORKÓW Z MĄKĄPrzenośniki taśmowe są stosowane m.in. do poziomego transportowania worków z mąką.

Szerokość taśmy wynosi zazwyczaj 600mm, długość 100m i więcej.

Obsługa przenośników sprowadza się do nakładania worków oraz utrzymywania w należytym stanie technicznym (naciąg taśmy, smarowanie łożysk).

 

Almanach cukierniczo - piekarski
materiały dydaktyczne dla ucznia i nauczyciela
projekt i opracowanie: Szymon Konkol