składniki chemiczne

 

klasyfikacja i budowa białek

 

Skład chemiczny i budowa białek.

Białka – są to związki chemiczne organiczne. Składają się z węgla, azotu, tlenu, wodoru i siarki. Nazwa białek- proteiny pochodzi z greckiego słowa proteo, które w tłumaczeniu oznacza pierwszy, najważniejszy. Białka są zaliczane do najważniejszych związków organicznych gdyż bez nich życie w obecnej formie byłoby niemożliwe. Pierwiastki wchodzące w skład białek łączą się w aminokwasy, czyli podstawowe części budowy białek. Różne aminokwasy połączone ze sobą wiązaniami polipeptydowymi tworzą długie łańcuchy polipeptydowe, łańcuchy te łączą się tworząc białka.Budowa chemiczna białek – charakterystyka grup białek.Ze względu na dużą różnorodność budowy białek, upraszczając klasyfikuje się je na dwie grupy:· Białka proste – są to białka, które po hydrolizie dają wyłącznie aminokwasy lub ich pochodne.

· Białka złożone – są to białka składające się z cząsteczki białka prostego połączonego z inną niebiałkową cząsteczką.Niebiałkowa część białek złożonych nazywa się grupą prostetyczną.1) Białka proste dzieli się ze względu na charakterystyczny kształt cząsteczki na białka:

· Fibrylarne

· GlobularneBiałka fibrylarne – nazywane też włókienkowymi posiadają cząsteczkę wydłużoną o strukturze pasmowej. Białka te cechują się trwałą budową i są odporne na działanie rozpuszczalników i enzymów.

Białka globularne – charakteryzują się budową cząsteczki zbliżoną do kuli, białka te na ogół posiadają mniej trwałą budowę, rozpuszczają się w wodzie i roztworach soli, występują w płynach ustrojowych organizmów wyższych (są składnikiem krwi). Białka te zawarte są również w nasionach roślin np. soji.2) Białka złożone – klasyfikuje się ze względu na rodzaj zawartej w białku substancji innej niż aminokwas, czyli w zależności od grupy prostetycznej. Wyróżnia się:
- Fosforoproteidy – zawierające fosfor


- Glikoproteidy – zawierające węglowodany (glikogen)


- Hromoproteidy – zawierające substancje barwne o różnym charakterze


- Metaloproteidy – zawierające jony metali


- Lipoproteidy – zawierające lipidy tłuszczowe


- Nukleoproteidy – są to białka zawierające jako grupę prostetyczną kwasy nukleinowe

 

Almanach cukierniczo - piekarski
materiały dydaktyczne dla ucznia i nauczyciela
projekt i opracowanie: Szymon Konkol